Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Στελέχη Λογιστηρίου και Στέλεχος Προμηθειών
ΝΕΑ

Η Εταιρία  με πρωταγωνιστικό ρόλο στην αγορά τροφίμων την τελευταία 50ετία (συνδυάζoντας πρωτογενή παραγωγή, καθετοποιημένη μεταποίηση, εμπορικές και ξενοδοχειακές δραστηριότητες), ηγετική θέση στον κλάδο του και παραγωγός πολυβραβευμένων επώνυμων προϊόντων σχεδιάζει την ενίσχυση  του οργανογράμματος, με την πρόσκληση συγκέντρωσης βιογραφικών για την αξιολόγηση πρόσληψης τόσο Στελεχών Λογιστηρίου, συγκεκριμένα για το Τμήμα Μισθοδοσίας και Φόρων (ΚΩΔ. «ACCPAYR«), και το Τμήμα Γενικής Λογιστικής  (ΚΩΔ. «ACCGEN«) όσο και Στελέχους Προμηθειών (ΚΩΔ. ‘’PURCH’’).

Αρμοδιότητες Θέσεων:

 1. Ο/η υποψήφια για το Τμήμα Μισθοδοσίας και Φόρων (ΚΩΔ. «ACCPAYR«) πρέπει να παρακολουθεί τις εργασιακές συμβάσεις του προσωπικού της Εταιρίας (εργάτες παραγωγής, πωλητές, εργαζόμενοι στα ξενοδοχεία, στελέχη διοίκησης, συνεργάτες, κλπ), να φροντίζει για τη συμμόρφωση προς το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο και την εταιρική πολιτική αμοιβών και μισθοδοσίας και να παράγει περιεκτικές αναφορές για διαφορετικά επίπεδα διοίκησης. Επιπλέον, θα παρακολουθεί τις συμβάσεις των εξωτερικών συνεργατών (π.χ. συμβούλων) της Εταιρίας καθώς και θα συνδράμει το έργο του Λογιστηρίου  αναφορικά με συμφωνίες υπολοίπων και ελέγχους σε τακτική βάση ισοζυγίων λογαριασμών,  στη βάση της εναλλακτικότητας ρόλων (two-people-in-any-position principle). Η περιγραφή αυτή είναι ενδεικτική και προσαρμόζεται στις δεξιότητες του υποψηφίου και τη λειτουργικότητα της οργανωτικής δομής.
 2. Ο/η υποψήφια για τη Γενική Λογιστική λειτουργία (ΚΩΔ. «ACCGEN«) πρέπει να παρακολουθεί το λογιστικό κύκλο εργασιών, να καταχωρεί τιμολόγια πωλήσεων, πιστωτικά τιμολόγια, δαπάνες και έξοδα , να παρακολουθεί οικονομικούς όρους συμβάσεων, να αναλύει σχετικά στοιχεία και να συντάσσει καταστάσεις και περιεκτικές αναφορές διοίκησης. Επιπλέον, θα παρακολουθεί  και λοιπές  λειτουργίες του Λογιστηρίου στη βάση της εναλλακτικότητας ρόλων.

  Η περιγραφή αυτή είναι ενδεικτική και προσαρμόζεται στις δεξιότητες του υποψηφίου και τη λειτουργικότητα της οργανωτικής δομής.

 3. Ο/η υποψήφια για τις Προμήθειες (ΚΩΔ. ‘’PURCH’’) πρέπει να συνεργάζεται με τον υπεύθυνο παραγωγής για την καταγραφή των αναγκών για αγορά α’ υλών, υλικών συσκευασίας και λοιπών αγορών, την επιλογή κατάλληλων προμηθευτών, την έκδοση εντολών παραγγελιών, τον έλεγχο κατά την παραλαβή της ποσότητας και της ποιότητας των προμηθειών, την ενημέρωση του Λογιστηρίου για την ποσότητα και το κόστος των προμηθειών,  καθώς και τη διαχείριση/ παρακολούθηση εκτέλεσης των παραγγελιών σε σχέση με τις αντίστοιχες συμβάσεις Η περιγραφή αυτή είναι ενδεικτική και προσαρμόζεται στις δεξιότητες του υποψηφίου και τη λειτουργικότητα της οργανωτικής δομής

  Και για τις τρεις θέσεις, ως  απαραίτητα προσόντα ενδεικτικά αναφέρονται το ομαδικό πνεύμα, η άριστη ικανότητα συνεργασίας καθώς και η αποτελεσματικότητα επίλυση λειτουργικών προβλημάτων.

Επίπεδο συνεργασίας: Δντης Οικονομικών Υπηρεσιών, Προϊστάμενος Λογιστηρίου, Δ/νουσα Σύμβουλος, Δ/ντης Πωλήσεων, Υπεύθυνος Εξαγωγών, Υπεύθυνος Παραγωγής, Εσωτερικός Ελεγκτής, Γραμματεία Διοίκησης

Επίπεδο Αναφοράς: Προϊστάμενος Λογιστηρίου,  Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών, Προϊστάμενος Παραγωγής, Εντεταλμένος ΔΣ

Απαιτούμενα Στοιχεία για τις θέσεις 1 και 2:

 • Πτυχιούχος ΑΕΙ/ΤΕΙ με τίτλο σπουδών λογιστικής κατεύθυνσης (ενδεικτικά: λογιστική, διοίκηση επιχειρήσεων, επιχειρησιακή έρευνα κλπ). Τυχόν επαγγελματικές πιστοποιήσεις ή/και μεταπτυχιακές σπουδές της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (που θα συμπληρώνουν τη γνώση λογιστικών προτύπων  και λειτουργίας μισθοδοσίας, είναι επιθυμητές και  θα εξηγούνται στη σχετική συνοδευτική επιστολή του/της υποψηφίου).
 • Γνώση Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Φορολογικής νομοθεσίας (εισόδημα, ΦΠΑ, παρακρατούμενοι φόροι)
 • Προϋπηρεσία σε εμπορική ή βιομηχανική επιχείρηση, τουλάχιστον για δύο χρόνια σε συναφές αντικείμενο (με δυνατότητα παροχής συστατικής επιστολής, κατόπιν αιτήματος)
 • Άριστη γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών και προγραμμάτων εμπορικής- λογιστικής διαχείρισης.

Απαιτούμενα Στοιχεία για τη θέση 3:

 • Πτυχιούχος ΑΕΙ/ΤΕΙ (ενδεικτικά τίτλοι σπουδών σε: παραγωγή και διοίκηση, μηχανολόγου-μηχανικού, λογιστικής κόστους, επιχειρησιακής έρευνας κλπ). Τυχόν επαγγελματικές πιστοποιήσεις ή/και μεταπτυχιακές σπουδές της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, είναι επιθυμητές και θα εξηγούνται στη σχετική συνοδευτική επιστολή του/της υποψηφίου.
 • Προϋπηρεσία σε εμπορική ή βιομηχανική επιχείρηση τουλάχιστον για δύο χρόνια σε συναφές αντικείμενο (με δυνατότητα παροχής συστατικής επιστολής, κατόπιν αιτήματος).

Εκτιμώμενα Στοιχεία και για τις 3 θέσεις

 • Άριστα αγγλικά και πρόσθετη ξένη γλώσσα θα αξιολογηθούν θετικά
 • Πολύ καλή χρήση προγραμμάτων εμπορικής- λογιστικής διαχείρισης (όπως ενδεικτικά τα ‘’Pylon’’, «Singular Enterprise» και Epsilon Net Business «Μισθοδοσία» HRM) και λογισμικού αυτοματισμού γραφείου (όπως το MS- Office)
 • Δυνατότητα ανάπτυξης πρωτοβουλιών, τήρησης προθεσμιών, μεθοδική σκέψη, οργανωτικές και επικοινωνιακές ικανότητες
 • Ηλικία έως 40 ετών
 • Εγκατάσταση στα Χανιά ή στο Δήμο Κισάμου, όπου βρίσκονται τα γραφεία διοίκησης του ομίλου. Η εταιρεία θα διευκολύνει και την οικογενειακή εγκατάσταση σε περίπτωση μετοίκησης του υποψηφίου από περιοχή εκτός Χανίων ή εκτός Κρήτης.
 • H αποστολή του βιογραφικού προτιμάται να ακολουθεί το ευρωπαϊκό πρότυπο Europass http://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae/templates-instructions

Διαδικασία Επιλογής

 1. Αξιολόγηση και Έλεγχος Βιογραφικού, με βάση τα απαιτούμενα στοιχεία.
 2. Γραπτή δοκιμασία βασικών γνώσεων λογιστικής, μισθολογικής διαχείρισης, προμηθειών ,  σε επίπεδο πραγματικής λειτουργίας, και κριτικής σκέψης για όσους επιλεγούν από τη διαδικασία αξιολόγησης των βιογραφικών.
 3. Τελική συνέντευξη/παρουσίαση για όσους επιλεγούν από τη γραπτή δοκιμασία, στην Επιτροπή Αξιολόγησης
 4. Οι διαδικασίες 1 και 2 θα γίνουν στις εγκαταστάσεις της εταιρείας (στην Αθήνα, στα Χανιά, ή στη Θεσσαλονίκη ανάλογα με την προέλευση των υποψηφίων). Η διαδικασία 3 θα λάβει χώρα στις κεντρικές εγκαταστάσεις της Εταιρίας στα Χανιά, μετά από συνεννόηση.

H εταιρεία προσφέρει:

 • Σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον σε μικρό αστικό κέντρο
 • Δυνατότητα εγκατάστασης στα Χανιά ή στην Κίσσαμο (περιοχές με καλή ποιότητα ατομικής και οικογενειακής ζωής)
 • Ικανοποιητικό επίπεδο μισθοδοσίας και άλλες παροχές που εξετάζονται κατά περίπτωση
 • Δυνατότητες εξέλιξης και προσωπικής βελτίωσης, σε έναν όμιλο με μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης και ιδιαίτερης κοινωνικής συμβολής.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, αφού διαβάσουν την ολοκληρωμένη προκήρυξη στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.tomanna.gr , να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα και συνοδευτική επιστολή για τη θέση/θέσεις που ενδιαφέρονται (με τα κύρια στοιχεία της εμπειρίας τους και της δυνατότητας αποτελεσματικής εκτέλεσης των αρμοδιοτήτων που περιγράφονται στους κωδικούς θέσεων), έως τις 31/12/2021. Ο προγραμματισμός της αρχικής διαδικασίας αξιολόγησης, είναι για τις 20/1/2022, ανάλογα με τον αριθμό των υποψηφίων. Η έναρξη της απασχόλησης θα προγραμματιστεί μέχρι 28/2/2022

            Για οποιαδήποτε μεταβολή του χρονοδιαγράμματος θα υπάρξει ειδική ηλεκτρονική ενημέρωση. Οι αποστολές γίνονται μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου hr@tomanna.gr με θέμα «Position <Κωδικός Θέσης>,  <Όνομα Υποψηφίου>». Για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία/διευκρίνιση μπορείτε να απευθύνεστε στον επιστημονικό σύμβουλο της επιλογής Δρ. Θ. Κατερινάκη στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@tomanna.gr, (Υπ’όψιν Θ. Κατερινάκη).

 

διαβάστε επίσης